Οικονομική

Οικονομική Νοημοσύνη

Η Οικονομία αποτελεί το σημαντικότερο θεσμό της Κοινωνίας. Είναι το δυναμικό σύστημα μέσω του οποίου τα μέλη της, εξασφαλίζουν την παραγωγή των μέσων (αγαθών και υπηρεσιών), για την ικανοποίηση των ατομικών και συλλογικών αναγκών τους. Η οικονομική δραστηριότητα είναι οργανωμένη σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών, συντελεστών παραγωγής, κεφαλαίου και χρήματος. Κάθε οικονομική οντότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οικονομικού κυκλώματος. Στην εποχή της βέβαιης αβεβαιότητας, οι οργανωσιακοί ηγέτες πρέπει να κατανοούν τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της Οικονομίας, προκειμένου να αντιλαμβάνονται την οικονομική αλλαγή, να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες, με ταχύτητα και να προλαμβάνουν, αποτελεσματικά, την εμφάνιση τυχόν προβλημάτων. Οι οικονομικά νοήμονες οντότητες, ερμηνεύουν, συστηματικώς, τις οικονομικές δυνάμεις και τάσεις του στρατηγικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας οικονομική διορατικότητα. Η απρόσκοπτη πρόσβαση σε οικονομικές πληροφορίες, σε συνδυασμό με την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσής τους, διαμορφώνει ένα οργανωσιακό περιβάλλον που ευνοεί τη λήψη καλύτερερων αποφάσεων.

Δημόσια Οικονομική

Η εξέλιξη του ρόλου, του μεγέθους και της επιρροής του δημόσιου τομέα στην Οικονομία, αποτελεί καθοριστική παράμετρο για την κατανόηση της δυναμικής του στρατηγικού οικονομικού γίγνεσθαι. Η αναγκαία πραγματοποίηση δημοσίων δαπανών για την παραγωγή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και η ανάποφευκτη άντληση δημοσίων εσόδων για τη χρηματοδότησή τους, σε συνδυασμό με τη συστηματική ανάπτυξη και άσκηση οικονομικής και δημόσιας πολιτικής εν γένει, συνεπάγεται την πρόκληση άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων στον όγκο και το ρυθμό μεγέθυνσης της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Στην εποχή της βέβαιης αβεβαιότητας, τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, το υψηλό δημόσιο χρέος, και η μάστιγα της ανεργίας, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς οι οργανωσιακοί ηγέτες στο δημόσιο τομέα, τόσο στην κεντρική όσο και στην τοπική Διοίκηση, καλούνται να λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις για την επίτευξη φιλόδοξων σκοπών και στόχων οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, εν μέσω ισχυρών κοινωνικών πιέσεων για αύξηση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, βελτίωση της ποιότητας της δημοκρατικής διακυβέρνησης και προώθηση της αειφόρου Ανάπτυξης.

Φορολογία

Η χρηματοδότηση της παραγωγής του προϊόντος του δημόσιου τομέα, προέρχεται, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, από φόρους. Η φορολογική πολιτική αποτελεί κρίσιμο συντελεστή της δημοσιονομικής συνάρτησης και, κατ' επέκταση, της μακροοικονομικής σταθερότητας. Οποιαδήποτε μεταβολή στο φορολογικό καθεστώς, στο ύψος και/ή τη σύνθεση της φορολογίας, προκαλεί μεταβολές σε ολόκληρο το οικονομικό σύστημα. Η κατανόηση της δυναμικής του φορολογικού συστήματος και των άμεσων/έμμεσεων επιπτώσεών του από οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής σκοπιάς, αποτελεί προϋπόθεση κομβικής σημασίας για τη διαμόρφωση και υλοποίηση φορολογικών στρατηγικών, που αποσκοπούν, αφενός, στην επίτευξη μιας αειφόρου Ανάπτυξης και, αφετέρου, στη διαμόρφωση ενός δίκαιου φορολογικού περιβάλλοντος, που ευνοεί την αναβάθμιση των σχέσεων του κράτους με τους πολίτες. Στην εποχή της βέβαιης αβεβαιότητας, οι οργανωσιακοί ηγέτες πρέπει να επιδιώκουν τη φορολογική σταθερότητα, να αντιλαμβάνονται έγκαιρα και να προετοιμάζονται για τη φορολογική αλλαγή, να αναλύουν, να κατανοούν και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του συστήματος φορολογίας, να αξιοποιούν τις φορολογικές ευκαιρίες και να ελαχιστοποιούν τους φορολογικούς κινδύνους λόγω αδυναμιών συμμόρφωσης.